GDPR

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosI při plnění smluvního vztahu:

(1) Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů je společnost Laboratoře lékařské genetiky s.r.o. Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Světlíková tel: +420 773 899 650 e-mail: iveta.svetlikova@prenet.cz

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Novotný tel: +420 311 234 177 e-mail: gdpr@prenet.cz

(3) Účel zpracování: Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasI poskytování geneIckých vyšetření včetně souvisejících činnosb.

(4) Právní základ: - Plnění či uzavření smlouvy: pro účely poskytování geneIckých vyšetření včetně souvisejících činnosb - Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci; zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách; zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách - Oprávněný zájem: Pro účely evidence, zpětné dohledatelnosI či obhajoby právních nároků Správce (evidence v interním systému správce). Pro účely ochrany majetku, bezpečnosI práce, obhajoby právních nároků a pojištění (kamerové systémy). Pro účely přímého markeIngu (informování o souvisejících službách či produktech)

(5) Zpracovatelé osobních údajů: Osobní údaje mohou být správcem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, spolupracujícím zdravotnickým zařízením, lékařům jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání. V souladu s odstavcem (48) GDPR mohou mít Správci, kteří jsou součásb skupiny podniků nebo insItuce přidružené k ústřednímu orgánu, oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administraIvní účely. 

(6) Další příjemci: Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasI IT služeb a technologií, markeIngových služeb, přepravní společnosI, poradenských služeb, cerIfikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání. Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat či reporIngu mohou být osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU.

(7) Další třeb strany: Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či sbhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(8) Jiné účely zpracování: Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a markeIngové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(9) Doba uložení osobních údajů: Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a markeIngové účely.

(10) AutomaIzované zpracování osobních údajů: Ve společnosI nedochází k automaIzovanému zpracování osobních údajů.

(11) Práva subjektu údajů: Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je po ověření totožnosI subjektu povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud: - osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány - subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů - subjekt údajů vznese námitky proI zpracování - osobní údaje byly zpracovány proIprávně - uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy 
Naše služby

Prenatální diagnostika

Naše screeningové centrum kontroluje zdraví miminka a naši zkušení lékaři zajistí nadstandardní péči v těhotenství.

více

Genetika

Laboratoř a genetická ambulance poskytují komplexní péči u všech genetických diagnóz.

více

COVID-19

Odběrové místo poskytuje testování na COVID-19 pro osoby s E-žádankou i pro samoplátce na základě rezervačního systému.

více

Zavolejte nám

+420 776 293 663

Nebo nám napište