GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

(1) Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Laboratoře lékařské genetiky s.r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Světlíková
tel: +420 773 899 650
e-mail: iveta.svetlikova@prenet.cz

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Novotný
tel: +420 311 234 177
e-mail: gdpr@prenet.cz

(3) Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti poskytování genetických vyšetření včetně souvisejících činností.

(4) Právní základ:

- Plnění či uzavření smlouvy: pro účely poskytování genetických vyšetření včetně souvisejících činností

- Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci; zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách; zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách)

- Oprávněný zájem: Pro účely evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce (evidence v interním systému správce). Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právních nároků a pojištění (kamerové systémy). Pro účely přímého marketingu (informování o souvisejících službách či produktech)

(5) Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, spolupracujícím zdravotnickým zařízením, lékařům jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

V souladu s odstavcem (8) GDPR mohou mít Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely.

(6) Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, přepravní společnosti, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat či reportingu mohou být osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU.

(7) Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(8) Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(9) Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(10) Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(11) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je po ověření totožnosti subjektu povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
- se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 (12) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě či objednávce. V opačném případě by bylo znemožněno plnění sjednané smlouvy.

(13) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

V Pardubicích dne 01. 07. 2020

Naše služby

Prenatální diagnostika

Naše screeningové centrum kontroluje zdraví miminka a naši zkušení lékaři zajistí nadstandardní péči v těhotenství.

více

Genetika

Laboratoř a genetická ambulance poskytují komplexní péči u všech genetických diagnóz.

více

Partneři

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zavolejte nám

+420 466 611 203

Nebo nám napište

Kontaktní formulář neslouží k objednávání klientů.